Îi cerem președintelui Horia Țuțuianu să nu dea dovadă de zgârcenie și să nu adopte stilul de abordare a lui Radu Mazăre

Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Studenților din Constanța desfășoară de un an de zile demersuri pentru ca elevii și studenții din Constanța să aibă reducere, respectiv gratuitate, la transportul local în comun la nivel județean. Reamintim că în urma demersurilor AEC și ASC, și după multă încăpățânare, Consiliul Local Constanța a aprobat reducerile și gratuitățile pentru elevi și studenți la nivelul municipiului Constanța. Acum, situația se repetă la nivel județean.

Potrivit art. 84 și 205 din Legea educației nr. 1/2011, elevii și studenții au dreptul la reducere, respectiv gratuitate, la transportul local în comun. Transportul local în comun se desfășoară atât în interiorul unei localități, cât și între localități. Când se desfășoară exclusiv în interiorul unei localități, autoritatea competentă este consiliul local. Când se desfășoară între mai multe localități, autoritatea competentă este asociația de dezvoltare intercomunitară, dacă există, sau consiliul județean.

Articolul 84

(1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic.

Articolul 205

(2) În timpul anului universitar, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

Cum orice drept are o obligație corelativă, AEC și ASC au studiat legislația aplicabilă pentru a verifica cine are obligația de a asigura aceste facilități. În domeniul transporturilor, există facilități (reduceri și gratuități) obligatorii, stabilite prin lege, și facultative, stabilite prin hotărâri ale autorităților competente. Potrivit art. 17, 41 și 43 din Legea nr. 92/2007, consiliile locale sau județene (în funcție de competență) pot stabili facilități pentru transport. În cazul elevilor și studenților, aceste facilități sunt obligatorii prin lege, consiliile locale sau județene neavând un drept de apreciere. De asemenea, subvențiile se asigură din bugetul unității administrativ teritoriale care are competența în materie de transport [art. 17 alin. (1) lit. n)].

„Articolul 17

(1) Consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

i) acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;

n) stabilirea subvenției acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;”

„Articolul 41

(2) Veniturile operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, și/sau din subvenții de la bugetul de stat și de la bugetele locale, calculate ca diferență de tarif, în condițiile legii.

(3) Sumele necesare finanțării funcționării și exploatării serviciilor de transport public local, provenite din subvenții de la bugetul local, se prevăd în bugetele locale și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz.”

„Articolul 43

Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane se precizează în hotărârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în contractele de delegare a gestiunii și trebuie să țină seama de următoarele reguli:

a) tarifele și subvențiile încasate de operatorul de transport rutier sau de transportatorul autorizat în urma prestării serviciului de transport public local de persoane trebuie să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a sistemului de transport public local respectiv;

b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz;

c) condițiile care generează modificarea tarifelor sau a subvențiilor, precum și procedurile specifice aplicate pentru astfel de situații se prevăd în contractele de atribuire a gestiunii;

d) modificarea tarifelor sau a subvențiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.”

Mai mult, potrivit Regulamentul cadru pentru efectuarea transportului public local din 03.10.2007, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007, operatorii de transport/transportatorii autorizați au obligația să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului.

SECȚIUNEA a 4-a

Condiții privind efectuarea transportului public local de persoane

  1. Transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a localităților

Art. 31.

Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligații:

6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

În legătură cu distincția dintre decontare și reducere/gratuitate, arătăm că potrivit Legii nr. 1/2011, elevii și studenții beneficiază de reducere, respectiv gratuitate. Există într-adevăr și o procedură de decontare, dar ea se referă exclusiv la situația elevilor navetiști, decontarea având ca premisă acordarea reducerii. Și poziția Ministerului Educației Naționale este în același sens și a fost exprimată printr-o intervenție într-un proces care a fost pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Acordarea de facilități la transportul local la nivel județean este în sarcina Consiliului Județean Constanța, și nu a consiliilor locale, așa cum în mod greșit au reținut direcțiile de specialitate din consiliul județean. Faptul că într-o hotărâre de guvern din anul 1996 se precizează că se realizează decont nu produce niciun efect deoarece, în ierarhia actelor normative, legea este întotdeauna peste hotărârea de guvern și aceasta din urmă nu o poate contrazice.

,,Solicităm președintelui Consiliului Județean Constanța să nu dea dovadă de zgârcenie și rea-credință în ceea ce privește drepturile elevilor, așa cum a făcut Radu Mazăre la nivelul municipiului Constanța. În cadrul unei ședințe a unei comisii de specialitate, un consilier județean aparținând majorității din consiliu a încercat, într-un mod total lipsit de profesionalism, să batjocorească reprezentanții AEC prin întrebări lipsite de relevanță cum ar fi sursa de finanțare. Aceasta este dovada că de fapt miza este una financiară. De asemenea, îi solicităm domnului Horia Țuțuianu să demareze de îndată cercetarea disciplinară a funcționarilor publici care au semnat rapoarte ilegale și care astfel au pus la îndoială drepturile elevilor și studenților. Mai mult, somăm public consilierii județeni să voteze proiectul de hotărâre care este pe deplin legal și obligatoriu de a fi adoptat. În caz contrar, reprezentanții AEC vor lua toate demersurile necesare pentru atragerea răspunderii lor civile, administrative și penale.” a declarat Mihai Tănase, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

 

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) este singura organizație de reprezentare a elevilor din județul Constanța, fiind prima asociație reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înființată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizație independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile și interesele elevilor. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educațional, la nivel local și național, aducând plus valoare prin rezultatele obținute pentru elevii din județul Constanța și din România. Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat amintim reacodarea dreptului de vot în Consiliul de administrație pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obținerea respectării legii în privința acordării reducerii la transportul local în comun și a burselor școlare pentru elevii din municipiul Constanța (2015) și obținerea acordării de manuale școlare gratuite pentru toți elevii din clasele a XI-a și a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Constanța (2016). Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru – www.asociatiaelevilor.ro.

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA


Publicat

în

de către

Etichete:

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *